Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”

rzadowy projektDofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/13: 

 • Uczniom klas I szkoły podstawowej
 • Uczniom klas II do IV szkoły podstawowej
 • Uczniom klas I szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i  technikum,
 • Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniającym kryterium dochodowe ( zapisane  w ustawie o pomocy społecznej ), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • Uczniom niepełnosprawnym – bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”:

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/13: 

Uczniom klas I szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 504 zł netto ( kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych ). Wysokość dofinansowania do kwoty 180 zł

Uczniom klas II do IV szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I ogólnokształcącej szkoły baletowej - pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 351 zł netto ( kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej ). Wysokość dofinansowania: klasa od II do III do kwoty 180 zł, klasy IV do kwoty 210 zł

Uczniom klas I szkoły ponadgimnazjalnej : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I liceum plastycznego i klas VII ogólnokształcącej szkoły baletowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 351 zł netto ( kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej ). Wysokość dofinansowania do kwoty 325 zł

Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniającym kryterium dochodowe ( zapisane w ustawie o pomocy społecznej ), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Uczniom niepełnosprawnym – bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny:

1) słabo widzącym,
2) niesłyszącym,
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z niepełnosprawnością sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/13 naukę w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, technikum uzupełniającym, dla dzieci i młodzieży, lub w ogólnokształcącej szkole muzycznej I i II stopnia, ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych, ogólnokształcącej szkole baletowej lub liceum plastycznym - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Wysokość dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych:

 • klas I-III szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - do kwoty 180 zł
 • klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej - do kwoty 210 zł
 • klas I-III gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej - do kwoty 325 zł

zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, klas II-III liceum profilowanego, technikum, klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającym, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznym, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej - do kwoty 325 zł
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

 • W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • W przypadku rodziny niekorzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku.
 • W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczeń - oświadczenie o dochodach. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a sytuacja wymaga przyznana dofinansowania zamiast zaświadczeń należy dołączyć uzasadnienie.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

Wnioski należy składać do dyrektorów szkół, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/13 do dnia 7 września 2012 r. (wnioski można pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko lub na stronie www.gmina.dynow.pl ( dla interesanta-dokumenty do pobrania )
Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy, o której mowa wyżej, po przedłożeniu dowodu zakupu - faktura VAT, rachunek ( refundacja ).

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do dyrektorów szkół, lub do pracownika „Oświaty” w Urzędzie Gminy w Dynowie, tel.16/6521257 wew.29.