layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Nabór wniosków w programie „Nie zagubić talentu" - 2014 rok

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXXII/589/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2009 roku (z późn. zm.) prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu". Szczegółowe informacje, wnioski, regulaminy oraz formularze dotyczące programu dostępne są poniżej.

Jednocześnie anuluje się informację o braku naboru wniosków w programie „Nie zagubić talentu".

 

„NIE ZAGUBIĆ TALENTU”

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY


PODSTAWA PRAWNA

Art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 9 oraz art.18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)  oraz uchwała nr XXXII/589/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” (z póżn. zm.)

ZADANIA

    „Nie zagubić talentu” jest programem wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na terenie województwa podkarpackiego i uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych.

     

            Program obejmuje:

  1. Stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki.
  2. Nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym.
  3. Stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce.

 

PODMIOTY

Szkoły: gimnazjalne, ponadgimnazjalne.

KRYTERIA

Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.: konkursach, festiwalach, turniejach itp.).

Stypendium może być udzielone uczniowi, który udokumentuje uzyskane osiągnięcia.

Przy ocenie kandydata ubiegającego się o stypendium pod uwagę może być brana sytuacja rodzinna ucznia (np. rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, wychowywanie się w domu dziecka, ciężka, przewlekła choroba w rodzinie).

Uczniom otrzymującym stypendia, za te same osiągnięcia finansowane z innych źródeł, stypendium nie przysługuje.

Wnioski o przyznanie stypendium, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 30 czerwca danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o konkursach, turniejach i olimpiadach należy przez to rozumieć konkursy, turnieje i olimpiady organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.).

 Nagroda pieniężna może być przyznana zespołowi artystycznemu, działającemu w szkole lub placówce na terenie województwa podkarpackiego, działającej na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), który uzyskał w poprzednim roku szkolnym szczególne.

Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 15 września danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)   w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię albo etykę, do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej:

a)  5,40 - w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,

b)  5,10 - w przypadku szkół ponadgminazjalnych,

2)   w przypadku ucznia I klasy gimnazjalnej brana będzie pod uwagę średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię albo etykę, do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć) w klasie VI szkoły podstawowej, nie mniejsza niż 5,60.

3)   nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,

4)   wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Wnioski o przyznanie stypendium, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 30 września danego roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

 
 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki - z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub inny nauczyciel prowadzący, rodzice, opiekunowie prawni, uczeń pełnoletni.
  2. Nagrody pieniężne - z wnioskiem występuje dyrektor szkoły  lub placówki, przy której działa zespół artystyczny. 
  3. Stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce - z wnioskiem występuje dyrektor szkoły.

ŚRODKI FINANSOWE

Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów oraz nagród ustalana będzie corocznie w budżecie Województwa Podkarpackiego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wnioski, wypełnione komputerowo na określonym wzorze, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Nie zagubić talentu” należy składać na adres: Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod tym samym adresem. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli wpłynie do godz. 15.30 na wskazany adres w określonym terminie:

  1. 30 czerwca - stypendia dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki,
  2. 15 września - nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym,
  3. 30 września - stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce.

KONTAKT

Oddział edukacji Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, tel. (0-17) 747-66-47, (0-17) 747-63-00

TRYB ODWOŁAWCZY

Od uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyznania stypendiów, w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” oraz w sprawie przyznania nagród pieniężnych nie przysługuje odwołanie.

INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek o przyznanie stypendium oraz nagrody pieniężnej winien być sporządzony na określonym formularzu.

Wnioski niekompletne, złożone po terminie, wypełnione ręcznie nie będą rozpatrywane.Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 01 pcen02 podk bibl ped03 dr baner04 pbc libra