Obowiązki studenta – stypendysty programu stypendialnego pn. stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo
Stypendyści programu pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

Zgodnie z zapisami rozdz. 6 § 10 ust. 5 i 6 Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2018/2019:

Stypendysta zobowiązany jest po zakończeniu I  semestru, tj. do 15 kwietnia danego roku akademickiego, w którym otrzymał stypendium przekazać do Urzędu zaświadczenie o tym, że jest studentem II semestru. Brak takiego zaświadczenia będzie podstawą do zwrotu przyznanego stypendium za ten okres, za który stypendium nie przysługuje.

Stypendysta zobowiązany jest po zakończeniu danego roku akademickiego, w którym otrzymał stypendium, tj. do 15 października przekazać do Urzędu zaświadczenie o tym, że zaliczył II semestr. Brak takiego zaświadczenia będzie podstawą do zwrotu przyznanego stypendium za ten okres, za który stypendium nie przysługuje.

Ww. zaświadczenia (oryginał) należy dostarczyć:

- osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub

- przesłać listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

W przypadku przerwania nauki i/lub skreślenia z listy studentów student ma obowiązek niezwłocznego informowania Marszałka Województwa Podkarpackiego (rozdz. § 10 ust. 1 Regulaminu).