layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rok szkolny 2008/2009

Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
ROK SZKOLNY 2008/2009


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).

Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom stawianym wobec nowoczesnej edukacji, niwelując częściowo materialną barierę w rozwoju uzdolnionej młodzieży.

Wysokość stypendium

Zgodnie z założeniami projektu w roku szkolnym 2008/2009 wsparciem stypendialnym objętych zostało 280 uczniów. Stypendia wypłacane były przez okres 12 miesięcy tj. od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 300,00 zł brutto. Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwał Opiekun dydaktyczny stypendysty, któremu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 700 zł brutto (za cały rok szkolny). Opiekun mógł wspierać tylko jednego stypendystę.

Warunki, jakie należało spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium

O stypendium mógł się ubiegać uczeń, który łącznie spełniał następujące kryteria:

1. Kryteria obowiązkowe:

1) stale zamieszkiwał na terenie Województwa Podkarpackiego,
2) uczęszczał do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Podkarpackiego,
3) uzyskał średnią ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 na zakończenie roku szkolnego z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2007/2008),
4) średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych (z grupy przedmiotów występujących w danym rodzaju szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) - na poziomie co najmniej 5,0, obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2007/2008),
5) dochód w rodzinie Stypendysty przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane było stypendium, nie mógł przekraczać dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych, (2 x 504,00 zł = 1008,00 zł), natomiast w sytuacji gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium było dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 poz.9 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2003 Nr 228 poz. 2255) dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać 1166,00 zł (2 x 583,00 zł), dochód na jednego członka rodziny przekraczający kwotę określoną w tym punkcie uniemożliwiał otrzymanie stypendium,
6) został dla niego opracowany Indywidualny Plan Rozwoju (IPR).

2. Kryteria dodatkowe:

1) wykazywał się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych (wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane było stypendium),
2) miał na swoim koncie inne osiągnięcia edukacyjne (osiągnięcia edukacyjne ucznia za ostatnie 3 lata szkolne poprzedzające rok, na który przyznawane było stypendium, takie jak: wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, a także inne osiągnięcia dotyczące zainteresowań edukacyjnych ucznia).

Zasady, na jakich oceniany był wniosek

Istotnym elementem projektu był Indywidualny Plan Rozwoju ucznia. IPR określał cele i założenia, jakie uczeń wraz z pomocą opiekuna dydaktycznego, postawi sobie w zakresie edukacji i zainteresowań naukowych. IPR zawierał postępy w realizacji zamierzonego celu oraz był wyznacznikiem osiągnięć edukacyjnych i rozwoju ucznia.

Wniosek oceniany był w pierwszej kolejności pod względem formalnym (czy spełnia wszystkie wymagane kryteria). Oceną merytoryczną wniosku zajmowała się Komisja Stypendialna, która oceniała, przyznając punkty za następujące kryteria:

  • średnia ocen z wszystkich przedmiotów: maksymalnie 15 punktów;
  • średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych: maksymalnie 15 punktów;
  • szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych: maksymalnie 25 punktów;
  • dochód: maksymalnie 20 punktów;
  • Indywidualny Plan Rozwoju (IPR): maksymalnie 20 punktów;
  • inne osiągnięcia edukacyjne za ostatnie 3 lata maksymalnie 5 punktów.

Wniosek mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługiwało odwołanie.

Utworzone zostały 2 listy rankingowe (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych i osobno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) wniosków, które otrzymały największą liczbę punktów. Informacje o decyzjach Komisji dostępne były w siedzibie Beneficjenta Systemowego oraz na jego stronie internetowej.

Informacja o przyznaniu uczniowi stypendium została przekazana pisemnie do Wnioskodawcy.

Przed złożeniem wniosku należało się zapoznać z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dostępnym poniżej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na § 13 ust. 4 mówiącym, że Opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę nad jednym Stypendystą.

Informacje dodatkowe

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji i Kultury.
Dodatkowych informacji na temat projektu i wsparcia stypendialnego można uzyskać pod nr tel. 17 747 68 46, 17 747 63 04  oraz drogą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 01 pcen02 podk bibl ped03 dr baner04 pbc libra