layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rok szkolny 2010/2011

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011 

 
Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011.

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).
Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011 miał na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej na okres 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r. Wysokość stypendium
W ramach projektu udzielono wsparcia stypendialnego 1220 uczniom przez okres 12 miesięcy, tj. od 1 września  2010 r. do 31 sierpnia 2011 roku. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 350,00 zł brutto. Nad rozwojem edukacyjnym ucznia czuwał opiekun dydaktyczny tj. nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca zawodowy, zatrudniony w szkole ucznia. Opiekun dydaktyczny mógł objąć opieką więcej niż jednego stypendystę, ale nie więcej niż pięciu. Nauczycielowi za związane z tą funkcją obowiązki przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto. W przypadku, gdy opiekun dydaktyczny objął opieką więcej niż jednego stypendystę, kwota wynagrodzenia ulega odpowiednio zwielokrotnieniu. Warunki, jakie należało spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium
Warunkiem ubiegania się o stypendium było złożenie przez Wnioskodawcę tj. dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia szkoły gimnazjalnej/ponadgimnazjalnej spełniającego wszystkie n/w kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z n/w kryteriów dodatkowych.

1. kryteria obowiązkowe:

 1. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego, 
 2. uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, 
 3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,50 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2009/2010),
 4. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2009/2010),
 5. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane było stypendium, nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 504,00 zł =1008,00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium było dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 poz. 9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający 1166,00 zł (2 x 583,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający kwotę określoną w tym punkcie uniemożliwiał otrzymanie stypendium,
 6. opracowany IPR.

 2. kryteria dodatkowe:

 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
 3. co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Przed złożeniem wniosku należało się zapoznać z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zasady, na jakich oceniany był wniosek
Istotnym elementem wniosku był Indywidualny Plan Rozwoju ucznia określający cele i założenia, jakie uczeń wraz z pomocą opiekuna dydaktycznego, postawi sobie w zakresie edukacji i zainteresowań naukowych. IPR zawierał również ocenę postępów z realizacji zamierzonego celu. Wniosek oceniany był w pierwszej kolejności pod względem formalnym (czy spełnia wszystkie wymagane kryteria). Oceną merytoryczną wniosku zajmowała się Komisja Stypendialna, która oceniała wniosek przyznając punkty za następujące kryteria:

 1. średnia ocen: maksymalnie 30 punktów, w tym:
  1. z wszystkich przedmiotów – maksymalnie 10 punktów,
  2. z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych – maksymalnie 20 punktów,
 2. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych: maksymalnie 30 punktów,
 3. dochód w rodzinie ucznia: maksymalnie 15 punktów, 
 4.  IPR: maksymalnie 10 punktów, 
 5.  inne osiągnięcia edukacyjne ucznia: maksymalnie 10 punktów,
 6. sprawdziany i egzaminy zewnętrzne: maksymalnie 5 punktów.

Wniosek mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów. Na podstawie punktów przyznanych przez Komisję Stypendialną sporządzone zostały dwie listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium (osobno dla uczniów szkół gimnazjalnych i osobno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Następnie listy zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Informacja o zatwierdzeniu list rankingowych wniosków została przekazana pisemnie poczta elektroniczną a następnie pocztą tradycyjną do Wnioskodawców. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługiwało odwołanie.
Informacje o decyzjach Komisji dostępne są w siedzibie Beneficjenta Systemowego oraz na stronie internetowej projektu www.wrota.podkarpackie.plw zakładce: Edukacja > Stypendia - Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2010/2011 > Informacje bieżące. Źródła informacji o projekcie
Informacje nt. projektu na rok szkolny 2010/2011 udzielane są pod nr tel. (017) 747 63 09, (017) 747 63 04 oraz drogą elektroniczną – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumentacja dotycząca projektu na rok szkolny 2010/2011 zamieszczona jest na stronie internetowej projektu www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja > Stypendia-Poddziałanie 9.1.3 POKL > Rok szkolny 2010/2011 > Dokumenty do pobrania. Informacja nt. naboru wniosków o przyznanie stypendium
Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium zostały podane w Ogłoszeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego. Treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja > Stypendia - Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2010/2011 > Nabór wniosków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 01 pcen02 podk bibl ped03 dr baner04 pbc libra