layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Informacja dotycząca stypendiów

Departament Edukacji i Nauki informuje, że w m-cu czerwcu br. zakończono wypłatę 1340 stypendiów przyznanych uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3, numer WND-POKL.09.01.03-18-001/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie uzyskaną interpretacją indywidualną z Izby Skarbowej w Katowicach (sygnatura: IBPB II/1/415-8/14/BJ z dnia 7 kwietnia 2014 r.) każde wypłacone w ramach ww. projektu stypendium podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Kwota stypendium przekazana na rachunek bankowy każdego/ej Stypendysty/tki wynosi 3 600,00 zł.

Stypendysta/tka ma obowiązek wydatkowania pełnej kwoty otrzymanego stypendium, tj. 3 600,00 zł w terminie do 31 sierpnia br.

Kwalifikowalne są również wydatki, które zostały poniesione przez ucznia/uczennicę przed otrzymaniem stypendium, tj. od dnia 1 września 2013 r.

Wydatki ponoszone w ramach przekazanego stypendium winny być zgodne z wydatkami zaplanowanymi w Indywidualnym Planie Rozwoju (IPR) każdego/ej Stypendysty/tki, który był przedmiotem oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium.

Regulamin przyznawania stypendium... dopuszcza możliwość podejmowania działań i ponoszenia wydatków nieuwzględnionych w IPR, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem, że będą one służyć realizacji założonych w nim celów edukacyjnych. Powyższe dotyczy również ponoszenia dodatkowych (niezaplanowanych) wydatków np. w ramach powstałych oszczędności na innych wydatkach zaplanowanych w IPR.

Niemniej jednak wszelkie odstępstwa od zapisów zawartych w IPR winny zostać odpowiednio uargumentowane przez Opiekuna dydaktycznego w sprawozdaniu z realizacji IPR.

Stypendysta/tka ma obowiązek przechowywania dowodów potwierdzających realizację zapisów IPR do 30.11.2014 r., w tym również dokumentów stwierdzających wydatki poniesione w ramach stypendium.

Prawidłowy dowód zakupu winien umożliwić przede wszystkim stwierdzenie:

  • na rzecz kogo został poniesiony wydatek (tj. winien być to dokument imienny, najlepiej wystawiony na ucznia/uczennicę, któremu/której przyznano stypendium lub rodzica/opiekuna prawnego, np. w przypadku niepełnoletnich Stypendystów/tek),
  • jakiego rodzaju był to zakup,
  • wartość poniesionego wydatku,
  • datę zapłaty.

Dokumenty potwierdzające realizację IPR Stypendysta/tka winien/winna przedstawić Opiekunowi dydaktycznemu w terminie 7 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego. Niemniej jednak Stypendysta/tka przez cały okres realizacji projektu może zostać wezwany/a do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w sprawozdaniu złożonym przez Opiekuna dydaktycznego.

Sprawozdanie z realizacji IPR Opiekun dydaktyczny winien przedłożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie od 1 do 7 września br. Wzór sprawozdania dostępny jest w oknie „Dokumenty do pobrania”.