layout-wrota-lipiec2014-tlo-edukacja

edukacja.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Podstawa programowa

Poniżej zamieszczamy podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, która może się okazać pomocna w uzyskaniu niezbędnej wiedzy na temat tejże edukacji (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. Nr 19 poz. 165).

Wskazania ogólne

1. Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne nauki społeczno-pedagogiczne.
2. Specyfika kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata - w całym procesie edukacji. W stosunku do uczniów, zwłaszcza uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum, działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych tych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych. Przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem należy uwzględniać indywidualne tempo rozwoju ucznia. Z tego względu podstawa programowa nie wyróżnia odrębnych celów, zadań ani treści nauczania dla kolejnych etapów edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.
3. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw należy dostosować do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.
4. Na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum wyodrębnia się:
     1.  zajęcia edukacyjne:
 
 • funkcjonowanie w środowisku
 • muzyka z rytmiką
 • plastyka
 • technika
 • wychowanie fizyczne
 • etyka (nauczanie religii jest realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami)
      2.  zajęcia rewalidacyjne

5. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 
6. Wskazane jest nawiązanie współpracy z rodziną ucznia, włączanie jej w działalność rewalidacyjną prowadzoną na terenie szkoły, a także w miarę możliwości kontynuacja przez rodziców niektórych elementów tej działalności w domu ucznia. Konieczna jest też taka organizacja działalności rewalidacyjnej szkoły, która przygotuje środowisko lokalne do przyjęcia i zaakceptowania ucznia i udzielania mu pomocy.
7. Pożądany jest udział rodziców (prawnych opiekunów) w konsultacjach dotyczących postępów i trudności ucznia, wspieranie przez szkołę ich wysiłków w pracy z uczniem (zgodnie ze specyfiką rodziny, wyznawanymi przez nią wartościami i kultywowaną tradycją).

Cele edukacyjne
Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, oraz aby:
 
 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie
 • zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie decydowania o sobie
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności
Zadania szkoły
 1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.
 2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego.
 3. Rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych.
 4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych.
 5. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym.
 6. Tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami.
 7. Uczenie zasad współżycia społecznego (w szczególności pomoc sąsiedzka i inne zachowania prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość i życzliwość).
 8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 9. Uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej.
 10. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.
 11. Umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji.
 12. Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju.
 13. Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą.
 14. Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego.
 15. Tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie.
 16. Tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych. Umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu.
 17. Zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Zajęcia rewalidacyjne są prowadzone w celu:
 • wspomagania rozwoju ucznia
 • rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu
 • rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych
 • usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej
 • wspomagania samodzielności społecznej
 • wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji
Zajęcia rewalidacyjne są ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Treści nauczania
 

Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym odpowiada indywidualnym potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym ucznia. Przy realizacji treści nauczania i wychowania należy wykorzystać możliwości, jakie stwarza środowisko społeczno-kulturowe ucznia oraz baza materialno-dydaktyczna szkoły. Zakres treści nauczania i wychowania ulega poszerzaniu w miarę nabywania przez uczniów wiadomości, umiejętności i sprawności.
 
1. Umiejętność samoobsługi:
 
 • kształtowanie sprawności niezbędnych w codziennym życiu, dotyczących ubierania się, jedzenia, higieny osobistej, czynności fizjologicznych, ochrony organizmu przed szkodliwymi czynnikami
 •  kształtowanie nawyków i postaw ogólnie akceptowanych w tym zakresie
2. Dbałość o zdrowie:
 • przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała, w szczególności podczas nauki
 • utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych
 • unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia
 • korzystanie z pomocy medycznej
3. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, w tym:
 • wykorzystywanie komunikatów pozawerbalnych
 • poznawanie wspierających lub alternatywnych metod komunikacji (w stosunku do uczniów napotykających trudności w słownym porozumiewaniu się)
 • doskonalenie słownictwa ucznia i umiejętności formułowania wypowiedzi
 • doskonalenie wymowy
4. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania:
 • podczas obserwacji rzeczywistości i na obrazkach
 • przez manipulowanie przedmiotami i porządkowanie przedmiotów
 • przez wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz zauważanie zmian w otoczeniu
5. Rozwijanie percepcji słuchowej przez:
 • ćwiczenia wrażliwości słuchowej
 • ćwiczenia rytmiczne
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • analizę i syntezę słuchową
6. Ćwiczenia pamięci, w szczególności dotykowej, ruchowej i słownej.
7. Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem ćwiczeń:
 
 • usprawniania spostrzegania wzrokowego i słuchowego
 • rozwijania orientacji przestrzennej
 • rozwijania sprawności manualnej i umiejętności pisania ręcznego
 • usprawniania koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • usprawniania innych obszarów zgodnie z potrzebami ucznia
Biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania uczniów, którzy nie nabędą umiejętności pisania ręcznego, należy, w miarę możliwości, przygotować ich do posługiwania się maszyną do pisania lub komputerem.
8. Elementarne umiejętności matematyczne:
 
 • porównywanie
 • odwzorowywanie
 • porządkowanie zbiorów przedmiotów
 • liczenie i posługiwanie się pieniędzmi
 • mierzenie długości, objętości, ciężaru, czasu - z zastosowaniem prostych przyrządów pomiarowych
9. Poznawanie najbliższego otoczenia:
 • szkoły
 • urzędów i innych instytucji
 • placówek kulturalnych
 • sklepów, punktów usługowych
10. Poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturowego:
 • aktywne uczestniczenie w różnych formach życia społecznego i kulturalnego
 • przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról społecznych (w tym roli dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny)
 • wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia
11. Twórczość artystyczna:
 • kontakt z dziełami muzycznymi, plastycznymi, filmowymi i teatralnymi
 • aktywność muzyczna, plastyczna i taneczna
 • umiejętne stosowanie różnych środków artystycznego wyrazu
 • rozwijanie specjalnych uzdolnień i zainteresowań kulturalnych
12. Poznawanie przyrody:
 • zapoznawanie z różnymi środowiskami naturalnymi
 • prowadzenie hodowli i upraw
 • kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą
13. Zajęcia ruchowe:
 • zabawy i gry ruchowe służące rozwijaniu sprawności psychofizycznej
 • ćwiczenia gimnastyczne i korekcyjne niezbędne do rozwoju psychoruchowego
 • udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie
 • wykorzystywanie nabytych umiejętności ruchowych w życiu codziennym
 • przygotowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
14. Kształcenie techniczne:
 • poznawanie materiałów i produktów codziennego użytku, ich właściwości i zastosowań
 • korzystanie z prostych narzędzi
 • korzystanie z urządzeń socjalnych i technicznych powszechnego użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem
 • kształtowanie zachowań proekologicznych w trakcie posługiwania się narzędziami, korzystania z urządzeń socjalnych i technicznych
Osiągnięcia

Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych są planowane indywidualnie. Dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości. Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 01 pcen02 podk bibl ped03 dr baner04 pbc libra